HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Speerpunten Verkiezingsprogramma SGP 2018-2022

 

 1. De SGP betekent “Een stem vóór het leven”. Of dat leven nu ongeboren, jong of oud is. Naast jong en oud staan, juist ook  in een tijd van eenzaamheid en depressiviteit.

 2. De SGP pleit voor het behoud van de identiteit van de wijken en kernen. Voldoende aandacht voor samenhang, gedeelde waarden en normen en voor wat ons bindt.

 3. Een goede woonruimte is belangrijk en betekent: betaalbare koop- en huurwoningen  voor met name jongeren en starters maar ook seniorenappartementen- en complexen waarin wonen en zorg meer aandacht krijgen, zijn noodzakelijk, ook in de kleinere kernen. Daarnaast vragen we aandacht voor de middeninkomens, die teveel verdienen voor een huurwoning en te weinig voor een beschikbare koopwoning. Zij dreigen tussen wal en schip te raken.

 4. Een prettige woonomgeving dient schoon en verzorgd te zijn. De SGP vindt het openbaar groende laatste jaren te sterk verwaarloosd en pleit voor opschaling van de aanpak hiervan. Een onverzorgde woonomgeving geeft een onveiliger gevoel en leidt tot achteruitgang.

 5. Toenemende verkeersdruk. De verkeerswegen in onze regio slibben dicht als gevolg van sterk toenemend doorgaand- en sluipverkeer. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. Alleen een robuuste regionale aanpak kan deze druk beheersbaar houden. De SGP ondersteunt het brede onderzoek naar plannen die dit beogen. Dit in combinatie met blijvende aandacht voor én verbetering van het openbaar vervoer én stimulering van het fietsgebruik.

 6. De SGP draagt de sierteelt en de Greenport regio Boskoop een warm hart toe. Wij willen zeer zorgvuldig omgaan met het bestaande  sierteeltareaal: behoud van deze gronden voor de sierteelt en de boomkwekerij, dan wel daaraan gelieerde bedrijven.

 7. De economie trekt weer aan maar tegelijkertijd hebben lokale winkeliers en ondernemershet moeilijk. De SGP is van mening dat er kansen voor hen zijn zolang ze creatief en alert blijven op ontwikkelingen in de regio. De gemeente kan daarbij als aanjager dienen.

 8. Goed rentmeesterschap is een Bijbelse opdracht en heeft alles te maken met duurzaamheid. We hebben onze toekomstige generaties een perspectief te bieden. De SGP vindt dat we alle steun moeten verlenen aan duurzame mobiliteit, bouw en voldoende groenvoorziening. We kunnen het wereldklimaat  hiermee niet veranderen, maar wél zelf onze bijdrage leveren aan een schonere lucht.

 9. Op sociaal gebied ziet de SGP de overheid als een “Schild voor de zwakken”. Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Denk aan de vele zieken en gehandicapten, hulpbehoevende ouderen, verslaafden, enz. Voor hen zijn een goed sociaal beleid en vangnet nodig. Voor de SGP is bezuinigen op het armoedebeleid daarom  geen optie.

 10. We zijn een “Participatiesamenleving” geworden: een maatschappij met aandacht voor elkaar, het gehoord worden, zelfredzaamheid, zorg dragen voor elkaar, enz. De SGP is blij dat na jarenlange individualisering van onze maatschappij het besef groeit, dat dit toch niet zo ideaal is. Voor de SGP is het omzien naar elkaar geen plicht maar een normaal gegeven.

 11. De SGP pleit voor vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleen gaanden met jonge kinderen en mensen met een zieke partner.

 12. Een sluitende meerjarenbegroting dient uitgangspunt te blijven. De SGP vindt dat we ervoor moeten waken teveel op onze reserves in te teren.